COMPETENȚELE SPECIALIZĂRII

Logo_250x250px

COMPETENȚE LICENȚĂ
INGINERIE URBANĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ

Programul de studii universitare INGINERIE URBANĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ asigură prin structura planului de învățământ și conținutul programelor analitice următoarele competențe:

 1. proiectarea structurală a clădirilor civile, industriale și agricole din clasele de importanță III și IV, așa cum sunt definite de codul de proiectare P100-1/2006, cu aria desfășurată de până la 1500 mp și cu regim de înălțime de până la S+P+4E;
 2. coordonarea în cadrul administrației locale și/sau centrale a proiectelor/programelor care vizează infrastructura localităților;
 3. gestionarea proiectelor și programelor de dezvoltare/reabilitare a localităților;
 4. lucru în echipe pluridisciplinare pentru identificarea, analizarea, propunerea soluțiilor de rezolvare a disfuncționalităților apărute la nivel național, regional, județean și local din punctul de vedere al infrastructurii;
 5. proiectarea și construcția drumurilor de interes local;
 6. proiectarea și construcția lucrărilor tehnico edilitare de alimentări cu apă și de canalizare;
 7. elaborarea studiilor de fundamentare a planurilor de urbanism și a proiectelor integrate de dezvoltare urbană;
 8. managementul și urmărirea execuției lucrărilor de construcții;
 9. elaborarea de studii și documentații tehnico-economice pentru fundamentarea investițiilor;
 10. planificarea, organizarea și gestiunea resurselor tehnice, economice și umane pentru lucrări de construcții;
 11. utilizarea sistemelor informatice moderne în domeniul construcțiilor și administrației publice, inclusiv GIS;
 12. lucru în echipă și înțelegerea responsabilității și eticii profesionale;comunicare profesională, atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională.

STATUTUL PROFESIONAL AL ABSOLVENTULUI SPECIALIZĂRII IUDR 
Cadranul 6.2 (din suplimentul la diplomă)

Inginer constructor:

 1. în cadrul structurilor administrative, organisme sau asociații care desfășoară activități în domeniile ingineriei civile, urbanismului, amenajării teritoriului și dezvoltării regionale;
 2. în cadrul societăților comerciale, regiilor și serviciilor autorizate pentru activitatea de proiectare construcții;
 3. în cadrul societăților comerciale și regiilor și serviciilor autorizate pentru activitatea de execuție în construcții;

 

logo_dur_250x250px

COMPETENȚE MASTER
DEZVOLTARE URBANĂ ȘI REGIONALĂ

Programul de studii universitare de masterat DEZVOLTARE URBANĂ ȘI REGIONALĂ asigură prin structură planului de învățământ și conținutul programelor analitice următoarele competențe:

 1. Proiectarea structurală a clădirilor civile, industriale şi agricole din clasele de importanţă III şi IV, aşa cum sunt definite de codul de proiectare P 100-1/2006;
 2. Elaborarea documentatiilor pentru dezvoltare urbana integrata;
 3. Accesarea de fonduri structurale şi de coeziune europene şi managementul proiectelor de investiţii;
 4. Administrarea societăţilor comerciale din constructii;
 5. Elaborarea şi evaluarea documentaţiilor tehnice si a celor pentru achiziții publice necesare contractării activități investiționale;
 6. Abilităţi în ingineria costurilor investiţionale;
 7. Conducerea şi organizarea activităţilor de exploatare şi întreţinere în construcţii;
 8. Evaluarea şi actualizarea devizelor generale pentru investiţii;
 9. Elaborarea de studii si lucrări de cercetare-dezvoltare în domeniul ingineriei urbane;
 10. Elaborarea documentaţiilor de evaluare şi prevenire / reducere a riscurilor naturale;
 11. Lucru in echipa si intelegerea responsabilitatii si eticii profesionale;
 12. Comunicarea profesionala in limba Romana si intr-o limba internationala.

Perspectivele specializării “Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională” sunt direct legate de complexitatea și profunzimea proceselor de integrare a României în structurile euro atlantice.

Inginerul constructor cu profilul acestei specializări este pregătit să asigure catalizarea proceselor de realizare pe scară largă, la nivel local, județean, regional și național, a parteneriatului public– privat în procesul complex, inter și pluridisciplinar al construcției și gestiunii teritoriale, urbane și rurale, din țara noastră.

Utilitatea acestui tip de specialist apare clară din analiză experienței țărilor dezvoltate și se referă la ocuparea locurilor de muncă care au început a fi create și la noi, în domenii că: administrația publică locală și centrală, firme de proiectare și execuție în construcții; firme de proiectare în urbanism și amenajarea teritoriului, sectorul bancar investițional, ipotecar, de credit și tranzacțional.

Specialist educational composing for active learners. Trust your job to specialists, purchase groundwork papers, and preserve worthwhile time. Very high fine quality confirmed academic writing.