Misiunea şi obiectivele specializării IUDR

Autorităţile publice centrale, locale şi mediul privat din domeniul construcţiilor, se confruntă în ultimii ani cu numeroase dificultăţi legate de asigurarea finanţării şi derularea de proiecte pentru infrastructura de bază a localităţilor:

 • reţeaua drumuri;
 • sisteme de alimentare cu apă şi canalizare;
 • construcţia şi reabilitarea clădirilor de locuit;
 • reabilitarea şi construcţia clădirilor cu funcţiuni publice: muzee, săli de spectacole, stadioane, săli de sport, clădiri de birouri pentru administraţie;
 • infrastructură educaţională: şcoli, licee, facultăţi;
 • infrastructură de sănătate: dispensare, ambulatorii, spitale;
 • infrastructură socială: clădiri şi spaţii de cazare, cantine, centre multifuncţionale pentru persoane aflate în dificultate;
 • investiţii pentru viabilizarea terenurilor şi sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri pentru crearea locurilor de muncă;

La rândul lor, investitorii privaţi sunt puşi în imposibilitatea de a dezvolta noi investiţii datorită lipsei infrastructurii de bază dar şi datorită lipsei personalului specializat în dezvoltarea unor astfel de proiecte conform regulilor finanţatorilor.

O alta problema majoră o constituie întreţinerea şi operarea infrastructurii existente indiferent de forma de proprietate.

Toate acestea depind de capacitatea autorităţilor publice locale şi centrale dar şi a firmelor private de proiectare şi execuţie de a iniţia şi implementa proiecte de construcţie şi reabilitare dar mai ales proiecte noi, durabile, având ca surse de finanţare fonduri publice sau private.

Pentru perioada 2014-2020, proiectele prevăzute în: Planurile de Dezvoltare Regională, Strategiile de Dezvoltare Durabilă Județeană, Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană sau Rurală, vor fi finanţate în special de către:

1) Guvernul României www.guv.ro şi Uniunea Europeană http://europa.eu/index_ro.htm prin intermediul:

 • Ministerul Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro
 • Programul Operaţional Regional www.inforegio.ro 
 • Programul Operațional Cooperare Teritorială Europeană
 • Programul Operaţional Infrastructură Mare
 • Programul Operaţional Competitivitate
 • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală www.pndr.ro

2) Guvernul României şi Instituţii Financiare Internaţionale:

3) Guvernul României împreună cu bănci de investiţii:

Prin intermediul acestor instituții se doreşte o responsabilizare a administraţiei locale, dar şi a firmelor private de profil în procesul de iniţiere, planificare, selecţie, aprobare şi control a proiectelor şi lucrărilor de execuţie, pentru toate tipurile de investiţii.

Uniunea Europeană a alocat pentru România în perioada 2007-2013 fonduri nerambursabile în valoare de 33,5 miliarde Euro. Cu toate acestea, până în prezent, rata de absorbţie  este de 39%. S-a demonstrat astfel că este necesară o mai bună capacitate administrativă, dar mai ales tehnică.

In perioada urmatoare, 2014-2020, pentru România sunt alocate fonduri nerambursabile structurale, de coeziune si destinate agriculturii, în valoare de 39,88 miliarde Euro.

Realizarea proiectelor impune pregătirea şi existenţa unui corp profesionist de specialiști atât în administraţia publică cât şi în firmele cu capital privat.

Acești specialiști trebuie să aibă profil tehnic de ingineri constructori, domeniul inginerie civilă, specializarea IUDR şi master Dezvoltare Urbană și Regională, deoarece s-a demonstrat din perioada 2007-2013 că în România, proiectele s-au blocat în faza de implementare datorită colaborării ineficiente între echipele de planificare și implementare precum și a slabei pregătiri a celor implicați în managementul proiectelor.

S-a demonstrat că la nivelul administrației este nevoie de un corp de ingineri capabili să definească și să planifice nevoile de dezvoltare a infrastructurii urbane și rurale în strânsă legătură cu firmele de consultanță tehnică.

In cadrul firmelor de consultanță, planificare, proiectare, dar și a celor de supervizare, activează puțini specialiști ingineri constructori. Dintre aceștia, absolvenţii specializării IUDR se numără printre cei mai în măsură să rezolve problemele complexe apărute în toate fazele de realizare a unor astfel de proiecte, conform condiţionărilor tehnice, economice şi juridice.

Misiunea didactică a specializării IUDR constă în formarea de ingineri constructori, specialişti tehnici pregătiţi atât pentru administraţia publică cât si pentru firmele de proiectare şi execuţie din domeniul ingineriei civile. Aceștia vor lucra în echipă împreună cu arhitecți, urbaniști, economiști și juriști în proiectele de dezvoltare urbană şi regională cu finanţare publică sau privată.

Potrivit competenţelor dobândite în timpul studiilor, absolvenţii IUDR vor asigura și fundamentarea tehnică şi catalizarea proceselor de realizare a parteneriatului public privat în procesul complex de realizare a investiţiilor. După realizarea investițiilor aceștia vor fi implicați  și în fazele de întreţinere şi operare a acestor investiții.

Absolvenţii specializării au cunoştinţe teoretice solide şi abilităţi practice şi de cercetare care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii, în mediul european concurenţial actual, în toate etapele dezvoltării unei investiţii, pornind de la faza de iniţiere, proiectare, până la execuţie, consultanţă şi asistenţă tehnică.

Misiunea de cercetare ştiinţifică este văzută ca o componentă esenţială a procesului de perfecţionare profesională continuă a corpului profesoral şi ca o modalitate de întărire a poziţiei specializării, a facultăţii şi universităţii în aria europeană a învăţământului superior.

Specializarea IUDR îşi propune asumarea misiunii academice exprimate în Declaraţia de la Bergen, privind asigurarea calităţii şi integrarea în spaţiul academic european.

MISIUNEA specializarii IUDR este sustinuta prin:

 1. perfecţionarea planurilor de învătământ şi a programelor analitice;
 2. asigurarea şi stimularea unui climat de înaltă calitate şi competitivitate;
 3. dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi proiectare;
 4. dezvoltarea potent›ialului creativ al studenţilor;
 5. sprijinirea participării la conferinţe naţionale şi internaţionale;
 6. dezvoltarea cooperării inter-universitare;
 7. identificarea cerinţelor şi aşteptărilor reale ale mediului economic privind competenţele absolvent›ilor specializării IUDR, precum şi corelarea acestora cu practica internaţională;
 8. dezvoltarea unor studii universitare de masterat în domeniul Dezvoltării Urbane şi Regionale.

OBIECTIVELE programului de studii sunt:

 1. compatibilizarea cu cadrul nat›ional al calificărilor şi cu planurile şi programele de studii similare din statele uniunii europene şi din alte state ale lumii;
 2. cres™terea calităţii procesului educat›ional, a nivelului de competenţă şi performanţa a absolvent›ilor;
 3. organizarea procesului de învăt›ământ pe cicluri academice, în scopul obţinerii de competenţe si abilităţi specifice;
 4. cres™terea gradului de flexibilitate a educaţiei, astfel încât să corespundă cerint›elor economiei în continuă schimbare;
 5. identificarea celor mai bune metode de predare şi pregătire a studenţilor;
 6. promovarea unei oferte educaţionale flexibile, cifrele de admitere fiind corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii;
 7. modernizarea infrastructurii educaţionale, prin consolidarea şi reabilitarea clădirii facultăţii, inclusiv extinderea prin mansardare; achiziţionarea de noi echipamente pentru laboratoarele facultăţii în scopul autorizării pentru efectuarea de încercări, atât cu scop didactic, cât şi la solicitarea agent›ilor economici etc.;
 8. întărirea corpului profesoral al facultăţii, prin atragerea celor mai buni absolvent›i, precum şi a specialiştilor care au urmat stagii doctorale în ţară şi străinătate;
 9. evaluarea continua a calităţii procesului educaţional;
 10. dezvoltarea activităţii de cercetare-proiectare în viaţa universitară;
 11. dezvoltarea centrelor de excelenţă;
 12. participarea studenţilor la elaborarea unor proiecte, cercetări şi studii ale cadrelor didactice;
 13. promovarea unui climat de respect reciproc în relat›ia cadru didactic-student, cu scopul îmbunătăţirii procesului didactic;
 14. realizarea de acorduri inter-universitare, astfel încât să se dezvolte schimburile de studenţi între facultăţile cu acelaşi profil;
 15. realizarea de acorduri cu mediul investiţional şi antreprenorial.